ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van WIDEX, gevestigd aan de Werner von Siemensstraat 13, 2712 PN te Zoetermeer,

Download PDF >

Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden.
WS Audiology Benelux B.V., hierna te noemen Leverancier brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de levering van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden, alleen op basis van de navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Leverancier. Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

2. Offerte; totstandkoming overeenkomst.
Een offerte van Leverancier is geheel vrijblijvend en een bindende overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van de klant. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d., gelden als een benadering, tenzij Leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen. Leverancier kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Prijzen.
Alle door Leverancier genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten werkzaamheden en is Franco plaats van aflevering. Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomsten en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is Leverancier gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4. Betalingen.
Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Heeft Leverancier grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet-tijdige betaling e.d., kan Leverancier volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen. Bij niet-tijdige betaling is de klant zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel wettelijke rente verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor Leverancier aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is Leverancier bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet. Verrekening met vorderingen op Leverancier is niet toegestaan. In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van de klant wordt al hetgeen hij dan aan Leverancier verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Leverancier terstond verrekenen.

5. Levering; afname.
Indien door Leverancier Incoterms worden gebruikt, wordt de versie bedoeld die van kracht was op de datum van het uitbrengen van de offerte. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de klant te verstrekken informatie is ontvangen. Leverancier raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door de klant schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens de klant door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. De klant is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Leverancier is tot het doen van deelleveringen bevoegd. De klant is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van de klant op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet.

6. Overgang van risico en eigendom.
Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op de klant op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op de klant over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak alsmede andere door Leverancier voordien of nadien geleverde zaken, met inbegrip van de in verband daarmee verrichte werkzaamheden, rente en kosten. Leverancier is gerechtigd om bij niet-tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en de klant geeft Leverancier bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van de klant te betreden. De klant is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. In geval van faillissement of surséance van betaling van de klant is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. De klant is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

7. Niet toerekenbaar tekortschieten.
Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur en terreurdreiging, brand, blikseminslag, implosie of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod. Schiet een partij in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan deze partij kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan wordt de leveringstermijn verlengd met de termijn gedurende welke de nakoming niet mogelijk is, inclusief de voor de hervatting benodigde tijd. In dat geval kunnen beide partijen de overeenkomst pas ontbinden na een termijnverlenging met tenminste vijfenzeventig aaneengesloten kalenderdagen.
Zijn voor Leverancier aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de klant door te berekenen.

8. Garantie.
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is Leverancier met betrekking tot enige garantie – hoe dan ook genaamd – niet gehouden.
Leverancier verleent op hoortoestellen, voor een periode van 24 maanden vanaf de overgang van het risico naar de eindklant, doch uiterlijk 27 maanden na aflevering aan de klant, garantie ten aanzien van alle nieuw in de fabriek vervaardigde en door Leverancier geleverde producten, die ten tijde van risico-overgang een materiaal- of fabricagefout vertonen of waarin een toegezegde eigenschap ontbreekt. Voor alle overige producten geldt een garantieperiode van 12 maanden. Leverancier beoordeelt of dergelijke producten kosteloos worden gerepareerd, gebrekkige onderdelen van dergelijke producten worden vervangen door nieuwe onderdelen of door hergebruikte onderdelen waarvan de kwaliteit volledig is gewaarborgd, of door dergelijke producten te vervangen door andere gelijksoortige producten die hergebruikte onderdelen, waarvan de kwaliteit volledig is gewaarborgd, kunnen bevatten. Een vervangen zaak wordt eigendom van Leverancier.
Om in aanmerking te komen voor garantie dient er tevens voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:
-   de tekortkoming is binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan
     Leverancier medegedeeld;
-   eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in de afgeleverde zaak, storingsopheffingen en onderhouds-
     werkzaamheden zijn uitgevoerd door Leverancier of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
-   het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van Leverancier.
Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van gebruikte producten. Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat dit niet geldt voor nieuwe producten die hergebruikte, weer aan de materiaalcyclus toegevoegde onderdelen, waarvan de kwaliteit volledig is gewaarborgd, kunnen bevatten. Van kosteloos herstel is uitgesloten: het onoordeelkundig gebruik en de aantasting door oorvocht en/of oorsmeer (Cerumen).
Leverancier heeft geen herstelplicht ten aanzien van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van hoortoestellen, onderdelen en accessoires, zoals receivers, batterijen, accu’s, snoeren, schaaltjes, audioschoentjes, oorstukjes, slangetjes, toonbochtjes, filters, laders, afstandsbedieningen. Leverancier kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komende zaak voor rekening van de klant aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van Leverancier. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode na aflevering aan de klant. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de klant kan worden gevergd.

9. Retourneren.
Verzoek tot creditering van geleverde toestellen, kunnen worden gedaan tot 3 maanden na de levering. Alleen toestellen die zich in normale staat bevinden, in de originele verpakking en voorzien zijn van alle bijgeleverde zaken, zoals gebruiksaanwijzing, etui, enzovoorts, komen voor creditering in aanmerking. Kosten van schaaltjes voor In-Het-Oor hoortoestellen komen nooit voor creditering in aanmerking.

10. Aansprakelijkheid voor schade.
Schade die de klant lijdt en waarvoor Leverancier aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de klant uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
Indien de klant aantoonbaar schade lijdt wegens termijnoverschrijding door Leverancier, heeft de klant per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd.
Overige schade wordt door Leverancier slechts vergoed, voor zover het personen- of zaakschade betreft. In geen geval wordt vergoed schade wegens winstderving, inkomstenderving,  productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.
Met uitzondering van personenschade, die voor volledige vergoeding in aanmerking komt, is Leverancier nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan éénmaal de factuurwaarde van het betreffende toestel per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn verricht, aan het licht treedt. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de klant in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Leverancier op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren.

11. Rechten van intellectuele eigendom.
Leverancier behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan de klant ter beschikking stelt. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van Leverancier niet aan derden bekend worden gemaakt en door de klant slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal de klant op eerste verzoek van Leverancier de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Leverancier overdragen.

12. Export.
- Indien de klant door Leverancier geleverde goederen (hardware en/of software en/of technologie, met bijbehorende documentatie, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt) of door Leverancieruitgevoerde werken en diensten (waaronder alle vormen van technische ondersteuning) aan derden overdraagt, dient de klant alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving op het gebied van exportcontrole en wederuitvoer na te leven.
-   Voorafgaand aan enige overdracht aan derden van door Leverancier verstrekte goederen, werken en/of diensten, dient de klant in het bijzonder te garanderen dat: Geen inbreuk wordt gepleegd op een embargo dat is ingesteld door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties, met inachtneming van geldende binnenlandse handelsbeperkingen en verboden om beperkingen te omzeilen; Dergelijke goederen, werken en diensten niet bestemd zijn voor gebruik dat verband houdt met militaire goederen, nucleaire technologie of wapens, indien en voor zover voor dergelijk gebruik een verbod of vergunning geldt, tenzij de vereiste vergunning is verkregen; De regels van alle toepasselijke lijsten met gesanctioneerde partijen van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel met daarin genoemde (rechts) personen en organisaties in acht worden genomen.
-    Indien de klant verplicht is om exportcontroles uit te voeren, dient de klant op verzoek van Leverancier laatstgenoemde onmiddellijk te voorzien van alle informatie over de betreffende eindklant, bestemming en het beoogde gebruik van door Leverancier verstrekte goederen, werken en diensten, alsmede alle beperkende maatregelen die van kracht zijn in het kader van exportcontrole.
-   De klant vrijwaart Leverancier tegen elke mogelijke vordering, procedure, gerechtelijk proces, boete, schade, kosten en vorderingen tot schadeloosstelling die ontstaan uit of verband houden met enige niet-naleving van export controleregels door de klant en de klant zal alle hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Leverancier vergoeden, tenzij dergelijke niet-naleving niet te wijten is aan een fout van de klant.

13. Toepasselijk recht, geschillen.
Overeenkomsten tussen Leverancier en de klant worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG). Alle geschillen tussen de klant en Leverancier zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Den Haag bevoegde rechter.
Naar boven