APLIKÁCIA
VZDIALENÁ STAROSTLIVOSŤ- Oznámenie o ochrane osobných údajov

1. ÚVOD

1.1 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám má poskytnúť informácie o tom, ako spoločnosť Widex A/S (ďalej len „Widex“, „my“, „nás“, „náš“) zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, keď používate aplikáciu Widex VZDIALENÁ STAROSTLIVOSŤ(ďalej len „aplikácia“).

1.2 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje ako a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a príslušnými zákonmi, ktorým podliehame, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EU 2016/679) (ďalej len „GDPR“).

1.3 Widex je správcom údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom. Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií v sekcii 9.

2. ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE

ÚDAJE SÚVISIACE S APLIKÁCIOU DIAĽKOVEJ STAROSTLIVOSTI


2.1 Keď budete používať aplikáciu, budeme o vás spracúvať osobné údaje za účelom prenosu týchto osobných údajov vášmu audio pracovníkovi a umožníme mu, aby vám na diaľku nastavil vaše načúvacie prístroje. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, sú:

2.1.1 váš audiogram, meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie a úroveň skúseností s používaním načúvacích prístrojov, ako aj typ, sériové číslo a jedinečnú konfiguráciu každého načúvacieho prístroja. Počas relácie vzdialenej starostlivosti tiež spracujeme obsah streamovania videa, vrátane obrázkov a zvuku, medzi vašim audio špecialistom a vami. Upozorňujeme, že streamovanie videa sa nezaznamená.

2.1.2 Spracovanie týchto informácií je nevyhnutné na umožnenie vzdialenej starostlivosti medzi vami a vašim audio odborníkom. Právnym základom pre naše spracovanie je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. A) a článok 9 ods. 2 písm. A) GDPR).

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako používa informácie, ktoré získavajú prostredníctvom aplikácie, by ste sa mali obrátiť priamo na svojho audio odborníka, na ktorého sa toto oznámenie o ochrane súkromia nevzťahuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE Zhromažďované APLIKÁCIOU

2.2 Keď budete používať aplikáciu, budeme zhromažďovať technické údaje o vašom zariadení, ako napríklad ID zariadenia, použitý operačný systém a tiež to, ako a kde sa aplikácia používa. Môžu to byť informácie o krajine, v ktorej aplikáciu používate, alebo o tom, do akej miery používate konkrétnu funkciu. Informácie budú agregované a nebudeme ich používať na vašu identifikáciu.

2.2.1 Spracovanie týchto informácií je nevyhnutné na sledovanie nášho oprávneného záujmu na údržbe, odstraňovaní problémov a vykonávaní vylepšení aplikácie a vo všeobecnosti na zlepšenie služieb ponúkaných spoločnosťou Widex (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR).

3. AKO SA ZBIERAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

3.1 Zhromažďujeme vaše osobné údaje od vás, aplikácie, vášho audio odborníka a vašich načúvacích prístrojov.

4. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Okrem prenosu vašich osobných údajov vášmu audio odborníkovi počas spustenia aplikácie starostlivosti na diaľku môžu byť vaše osobné údaje zdieľané aj s tretími stranami, ktoré spracúvajú údaje v našom mene, napr. Poskytovatelia IT služieb. Zaviedli sa zmluvné dojednania s cieľom zaistiť, aby takíto spracovatelia údajov mohli spracúvať údaje iba v súlade s našimi pokynmi a na naše účely, ako je vysvetlené v tomto oznámení a požadovať od týchto spracovateľov údajov zavedenie primeraných organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

5. PREVOD VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN (MIMO EÚ)

5.1 Jeden z našich spracovateľov údajov, Vidyo, má sídlo v USA. Vidyo v mene nás poskytuje streamovanie videa z vašej aplikácie vzdialeného nastavenia. Príslušnými ochrannými opatreniami na prenos osobných údajov do USA sú: 5.1 Jeden z našich spracovateľov údajov, Vidyo, má sídlo v USA. Vidyo v mene nás poskytuje streamovanie videa z vašej relácie vzdialeného montáže. Príslušnými ochrannými opatreniami na prenos osobných údajov do USA sú: the EU Commissions Standard Contract Clauses.

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Za určitých okolností máte jedno alebo viac z nasledujúcich práv:


6.1.1 Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame a skontrolovať, či ich zákonne spracúvame (článok 15 GDPR).

6.1.2 Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. To vám umožní opraviť všetky neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás uchovávame (článok 16 GDPR).

6.1.3 Môžete mať právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Vďaka tomu nás môžete požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov tam, kde neexistuje vážny dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. V rozsahu, v akom je nevyhnutné ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, napríklad aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo aby boli stanovené, vymáhané alebo obhajované zákonné požiadavky, nie sme povinní vaše osobné údaje vymazať (článok 17 v GDPR).

6.1.4 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo záujmy tretej strany) a vo vašej konkrétnej situácii existuje niečo, kvôli čomu chcete namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov (článok 21 GDPR).

6.1.5 Môžete mať právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Vďaka tomu nás môžete požiadať o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili jeho správnosť alebo dôvod ich spracovania (článok 18 GDPR).

6.1.6 Môžete mať právo požiadať o prenos svojich osobných údajov inej strane (tiež známej ako prenosnosť údajov) (článok 20 GDPR).

6.1.7 Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak chcete svoj súhlas odvolať, jednoducho odinštalujte aplikáciu alebo ju prestanete používať (článok 7 ods. 3 GDPR).

6.1.8 Ak máte nevyriešené obavy, máte tiež právo podať sťažnosť dánskej agentúre na ochranu údajov alebo orgánom na ochranu údajov v krajine, kde žijete alebo v ktorej sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona o ochrane údajov (článok 77) v GDPR).

Dánsku agentúru pre ochranu údajov je možné kontaktovať nasledovne: e-mailová adresa dt@datatilsynet.dk alebo telefónne číslo +45 33 19 32 00. V Kanade môžete tiež podať sťažnosť príslušnému komisárovi pre ochranu osobných údajov vo vašej jurisdikcii, ak si myslíte, že došlo k porušeniu práv na ochranu osobných údajov.

7. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

7.1 Údaje súvisiace s aplikáciou vzdialenej starostlivosti

7.1.1 Vaše osobné údaje spracovávame iba počas práce aplikácie vzdialenej starostlivosti. Spoločnosť Widex tieto osobné údaje neuloží.

7.2 Technické údaje zhromaždené aplikáciou

7.2.1 Technické údaje zhromaždené aplikáciou budú po dvoch rokoch vymazané.

8. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

8.1 Zaviedli sme vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia strate, použitiu, neoprávnenému prístupu, pozmeňovaniu alebo zverejňovaniu vašich osobných údajov.

8.2 Okrem toho máme obmedzený prístup k vašim osobným údajom zamestnancom a dodávateľom, ktorí majú relevantnú a odôvodnene požadovanú potrebu prístupu k vašim osobným údajom pri výkone svojej práce a zaviazali sa zachovávať dôvernosť alebo majú primeranú zákonnú povinnosť dôvernosti.

9. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

9.1 Widex je správcom osobných údajov, ktoré sú o vás spracovávané.

9.2 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo žiadosť o uplatnenie vašich práv, použite nižšie uvedené kontaktné informácie.

Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Dánsko
E -mail: gdpr@widex.com

10. PRE OBYVATEĽOV KALIFORNIE

Nezdieľame žiadne z vašich informácií prenášaných prostredníctvom aplikácie alebo zhromaždených spoločnosťou Widex s pridruženými alebo nepridruženými tretími stranami na vlastné účely priameho marketingu. Ak máte bydlisko v Kalifornii, môžete požiadať o informácie o našom sprístupnení osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete podať takúto žiadosť, kontaktujte nás pomocou informácií v sekcii „Kontaktné informácie“ vyššie. Do poľa pre predmet musíte uviesť vyhlásenie „Vaše kalifornské práva na ochranu osobných údajov“. Nezodpovedáme za oznámenia, ktoré nie sú označené alebo odoslané správne alebo nemajú úplné informácie.

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky Nesledovať.

11. PRE FRANCÚZKYCH OBYVATEĽOV

Kedykoľvek máte právo vydať usmernenie týkajúce sa osudu vašich osobných údajov po smrti.

12. SÚKROMIE DETÍ

Aplikácia je určená na konfiguráciu načúvacích prístrojov osôb s poruchou sluchu staršou ako 18 rokov (osemnásť). Widex preto vedome nezhromažďuje osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov (osemnásť).

13. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

13.1 Aplikácia obsahuje odkazy na webové stránky Widex, na ktoré sa vzťahujú samostatné oznámenia o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov na webových stránkach.

14. ZMENY TÝCHTO OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Ak vykonáme v tomto oznámení akékoľvek zmeny, budete na to upozornení.
14.2 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 2019.05.02.
Go to the top