OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV WEBOVEJ LOKALITY

1. ÚVOD

1.1 V spoločnosti WSA uznávame a rešpektujeme súkromie každého, kto nám zverí svoje osobné údaje. 

1.2 V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa uvádza spôsob, akým spoločnosť WSA získava a spracúva vaše osobné údaje pri návšteve a používaní tejto webovej lokality. 

1.3 Vaše osobné údaje spracujeme len v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajoch a príslušným právom, ktoré sa na nás vzťahuje, a to najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu údajov (ďalej len spoločne „právne predpisy na ochranu údajov“). 

2. KTO JE WSA

2.1 „WSA“ sa chápe ako miestna spoločnosť WSA vo vašej krajine. Miestna spoločnosť WSA je prevádzkovateľom vašich údajov, čo znamená, že stanovuje účely a metódy spracúvania vašich údajov. Ak sa v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvádzajú výrazy „my“, „nás“ alebo „WSA“, vzťahujú sa na miestnu spoločnosť WSA vo vašej krajine. Kontaktné údaje svojej miestnej spoločnosti WSA nájdete v dolnej časti webovej lokality.

3. ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACÚVANIE

3.1 Keď navštívite túto webovú lokalitu a používate ju

3.1.1 Pri návšteve a používaní tejto webovej lokality zhromažďujeme súbory cookie a online identifikátory o vás a o spôsobe, akým webovú lokalitu používate – napr. typ vášho prehliadača, hľadané výrazy použité na webovej lokalite, vaša IP adresa vrátane sieťového umiestnenia a informácií o vašom počítači. 

3.1.2 Účelom nášho spracúvania je optimalizácia používateľského komfortu a funkcií webovej lokality, ako aj vytváranie štatistík. Toto spracúvanie osobných údajov je pre nás nevyhnutné na sledovanie nášho oprávneného záujmu na prevádzke a zlepšovaní tejto webovej lokality (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). 

3.1.3 Informácie budú v súhrnnej podobe a nepoužijeme ich na vašu identifikáciu. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich samostatných zásadách používania súborov cookie, ku ktorým je možné získať prístup cez „Nastavenia súhlasu“ v automaticky otváranom okne v ľavom dolnom rohu webovej lokality. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie si môžete prečítať v našich zásadách používania súborov cookie. Svoj súhlas môžete odvolať alebo zmeniť odmietnutím súborov cookie v položke „Nastavenia súhlasu“ alebo zablokovaním súborov cookie vo svojom webovom prehliadači.  

3.2 Keď použijete náš kontaktný formulár alebo vyhľadávač obchodov

3.2.1 Ak vyplníte kontaktný formulár alebo si rezervujete termín stretnutia, alebo keď použijete náš vyhľadávač obchodov na odoslanie žiadosti o stretnutie u ušného lekára, prípadne o informácie, spracujeme vaše kontaktné údaje, údaje o vašej polohe a ušnom lekárovi, ktorému zašleme vaše osobné údaje, ako aj všetky informácie, ktoré uvediete vo svojej žiadosti. V niektorých prípadoch spracujeme aj informácie o tom, že ste podstúpili online test sluchu spoločnosti WSA. Upozorňujeme, že výsledok testu sluchu nespracujeme.

3.2.2 Účelom nášho spracúvania je uľahčiť vám odoslanie žiadosti o kontaktovanie alebo rezerváciu termínu stretnutia. Toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre náš oprávnený záujem na interakcii s používateľmi našej webovej lokality (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Ak nám poskytnete citlivé osobné údaje, napr. zdravotné informácie, tieto osobné údaje spracujeme iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu (článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR).

3.3 Keď sa prihlásite na odber noviniek 

3.3.1 Ak sa prihlásite na odber našich noviniek, získame vaše meno, e-mailovú adresu, vašu polohu a jazyk, v ktorom chcete dostávať tieto novinky. 

3.3.2 Odosielanie marketingových materiálov a nevyhnutné spracúvanie príslušných osobných údajov je založené na súhlase príjemcu so zasielaním noviniek (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Ak však miestne právne predpisy vyžadujú iný právny základ na spracúvanie ako je tento súhlas (napr. Dánsko), osobné údaje sa spracúvajú na sledovanie nášho oprávneného záujmu na marketingu našich služieb a interakcii s používateľmi našej webovej lokality (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

4. AKÝM SPÔSOBOM SA ZÍSKAVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

4.1 Niektoré z osobných údajov o vás získame priamo od vás, napr. keď sa prihlásite na odber noviniek alebo vyplníte kontaktný formulár. Pri interakcii s našou webovou lokalitou získame technické údaje o vašom zariadení, aktivite prehliadača a modeloch vášho správania. Tieto osobné údaje získavame pomocou súborov cookie a iných podobných technológií. V niektorých prípadoch získame aj informácie o tom, že ste podstúpili online test sluchu spoločnosti WSA. 

5. POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Ak použijete náš vyhľadávač obchodov na odoslanie žiadosti o stretnutie, príp. o informácie, vaše osobné údaje poskytneme ušnému lekárovi, ktorého ste si vybrali, aby sme mu umožnili kontaktovať vás.  Ak ste absolvovali test sluchu spoločnosti WSA, príslušné informácie o tom poskytneme ušnému lekárovi. 

5.2 Ak použijete kontaktný formulár alebo si rezervujete termín stretnutia, pričom si nevyberiete miestneho ušného lekára, váš dopyt poskytneme miestnemu ušnému lekárovi vo vašom okolí, aby sme mu umožnili kontaktovať vás.

5.3 Vaše osobné údaje sa ďalej poskytujú tretím stranám, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene, a preto konajú ako naši sprostredkovatelia údajov. Tretie strany používame na odosielanie noviniek a ako poskytovateľov hostingu. So všetkými našimi sprostredkovateľmi údajov sme uzavreli zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR. Ich cieľom bolo zaistiť, aby títo sprostredkovatelia prijali primerané organizačné a technické bezpečnostné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a zaistilo ochranu vašich práv.

6. PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN 

6.1 Používame servery, ktoré sa nachádzajú v EÚ. Niektorí z našich sprostredkovateľov údajov môžu uskutočniť prenos vašich osobných údajov do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, napríklad do USA. Primerané záruky na prenos osobných údajov do týchto tretích krajín zaisťujú štandardné zmluvné doložky Komisie EÚ (čl. 46 nariadenia GDPR).

6.2 Dokumentáciu uzavretých štandardných zmluvných doložiek Komisie je možné získať na požiadanie. Na tento účel nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 10 a 11.

6.3 Upozorňujeme aj na to, že vaše osobné údaje sa môžu preniesť do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom nášho používania súborov cookie na tejto webovej lokalite. Ďalšie súvisiace informácie si môžete prečítať v našich zásadách používania súborov cookie, ku ktorým je možné získať prístup cez „Nastavenia súhlasu“ v automaticky otváranom okne v ľavom dolnom rohu webovej lokality.

7. VAŠE PRÁVA

7.1 Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

7.1.1 Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. To vám umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktorými o vás disponujeme, a overiť, či ich spracovávame zákonne (čl. 15 nariadenia GDPR).

7.1.2 Môžete mať právo požadovať opravu svojich osobných údajov, ktoré o vás držíme. To vám umožňuje nechať opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné údaje, ktorými o vás disponujeme (čl. 16 nariadenia GDPR).

7.1.3 Môžete mať právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. To vám umožní požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje z našej strany žiadny náležitý dôvod ich aj naďalej spracovávať. V rozsahu, v akom je potrebné pokračovať v spracovaní vašich osobných údajov, napríklad aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo pre právne požiadavky, ktoré sa majú určiť, vymáhať alebo obhajovať, nie sme povinní vymazať vaše osobné údaje (čl. 17 nariadenia GDPR).

7.1.4 Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov v prípade, keď ho zakladáme na oprávnenom záujme (alebo záujme tretej strany) a existuje príčina vyplývajúca z vašej konkrétnej situácie, pre ktorú chcete vzniesť námietku voči spracovaniu na tomto základe (čl. 21 nariadenia GDPR). 

7.1.5 Môžete mať právo požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov. To vám umožní požiadať nás o pozastavenie spracovávania osobných údajov o vás, napríklad ak chcete, aby sme si určili ich presnosť alebo dôvod spracovania (čl. 18 nariadenia GDPR).

7.1.6 Máte právo získať registrované osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v určitých prípadoch nechať tieto údaje preniesť od jedného prevádzkovateľa ďalšiemu bez zábran (tiež známe ako prenosnosť údajov) (čl. 20 nariadenia GDPR).

7.1.7 Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred vaším odvolaním súhlasu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR). Ak chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás na e-mailovej adrese gdpr@wsa.com.

7.1.8 Len pre Francúzsko: Ak sa na vás vzťahuje francúzsky zákon o ochrane údajov, máte právo kedykoľvek vydať pokyny týkajúce sa osudu vašich osobných údajov po smrti.

7.1.9 Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť dánskej agentúre na ochranu údajov, orgánom na ochranu údajov v krajine, kde sa nachádzate, alebo v krajine, kde podľa vás došlo k porušeniu práva v oblasti ochrany údajov (článok 77 nariadenia GDPR). 

Kontaktné údaje agentúr na ochranu údajov nájdete na https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV 

8.1 Osobné údaje o vašom používaní tejto webovej lokality, pozri časť 3.1, sa čo najskôr vymažú v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie , ku ktorým je možné získať prístup cez „Nastavenia súhlasu“ v automaticky otváranom okne v ľavom dolnom rohu webovej lokality.

8.2 Osobné údaje získané v rámci vašej žiadosti v kontaktnom formulári, rezervácie stretnutia alebo prostredníctvom vyhľadávača obchodov, pozri časť 3.2, sa vymažú najneskôr tri mesiace po odoslaní žiadosti. 

8.3 Ak ste sa prihlásili na odber našich noviniek, pozri časť 3.3, vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budete chcieť od nás dostávať novinky. Dokumentáciu o vašom súhlase uchovávame v súlade s právnou úpravou premlčania.  

8.4 Vyhradzujeme si však právo uchovávať vaše osobné údaje dlhší čas, ak sa to považuje za potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právneho nároku alebo na dodržanie našich zákonných povinností.

9. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

9.1 Zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie strate, neoprávnenému použitiu alebo prístupu, zmene alebo poskytnutiu údajov. K vašim osobným údajom majú okrem toho prístup iba zamestnanci a dodávatelia, ktorí majú relevantnú a odôvodnenú potrebu prístupu k vašim osobným údajom pri vykonávaní svojej práce.

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje miestnej spoločnosti WSA nájdete v dolnej časti webovej lokality.

11. NAŠA ZODPOVEDNÁ OSOBA („ZO“) 

11.1 Menovali sme zodpovednú osobu. 

11.2 V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov sa obráťte na e-mailovú adresu
dpo@wsa.com

12. ZMENY TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa naposledy aktualizovalo v januári 2021 a bude sa priebežne aktualizovať v súlade s platnými pravidlami a postupmi, ako aj v súlade s úpravami v našich obchodných postupoch. Na našich webových lokalitách máte vždy prístup k najnovšej verzii.