Podmienky používania

Aplikácie načúvacích prístrojov Widex boli vyvinuté spoločnosťou Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dánsko a sú určené na používanie s kompatibilnými načúvacími prístrojmi Widex. Aplikácia umožňuje bezdrôtové ovládanie a nastavovanie načúvacích prístrojov prostredníctvom podporovaných mobilných zariadení.

© Copyright Widex A/S, 2021 - všetky práva vyhradené.
 
Zásady ochrany osobných údajov

Cieľom týchto zásad je informovať vás o účele zhromažďovania údajov, type údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou aplikácie a o tom, ako sa tieto údaje používajú.

Účel
Na podporu nášho poslania poskytovať absolútne najlepšie načúvacie prístroje a služby zákazníkom zhromažďujeme štatistické údaje o používaní aplikácií, aby sme identifikovali dôležité vylepšenia pre budúce produkcie produktov.

Aké údaje sa zhromažďujú v aplikácii?
Aby sme neustále zlepšovali funkčnosť a vlastnosti aplikácie a načúvacích prístrojov Widex, zhromažďujeme štatistiky o používaní funkcií aplikácie. Takéto štatistiky používania zahŕňajú frekvenciu a trvanie používania aplikácie, spôsob akým sa užívatelia pohybujú vo funkciách a správy o zlyhaní atď. Okrem toho Widex nemá prístup k žiadnym (iným) údajom uloženým vo vašom zariadení.

Ako sa údaje používajú?
Aplikácia generuje štatistiky o používaní aplikácie. Po inštalácii aplikácie sa vygenerujú jedinečné identifikačné čísla na analytické sledovanie. Jedinečný identifikátor sa týka iba príslušných údajov o udalostiach z aplikácie. Neidentifikujeme užívateľov prostredníctvom osobných identifikačných údajov. Informácie zhromaždené z aplikácie nie sú určené na identifikáciu vás ako jednotlivca a nemožno ich použiť na tento účel.

Vylúčenie zodpovednosti

Aplikáciu je možné používať iba s kompatibilnými načúvacími prístrojmi Widex, pre ktoré je určená. Widex nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak sa aplikácia používa na iné účely.
Widex je oprávnený kedykoľvek ukončiť podporu tejto aplikácie.
Akákoľvek zodpovednosť vyplývajúca priamo alebo nepriamo z používania tejto aplikácie sa týmto zrieka v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Aplikácia a údaje v tomto dokumente sú poskytované „tak, ako sú“ a bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky. Všetky priame, nepriame, špeciálne, náhodné, následné alebo represívne škody vyplývajúce z akéhokoľvek použitia aplikácie alebo údajov v nej obsiahnutých sú vylúčené.

Zmeny

Inštaláciou a používaním aplikácie vo svojom zariadení súhlasíte s pravidlami ochrany osobných údajov. Aplikáciu môžete kedykoľvek odinštalovať.
Vyhradzujeme si právo zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov. Všetky revízie budú odoslané pred dátumom ich účinnosti.

Rozhodné právo a spory

Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z aplikácie alebo súvisiace s aplikáciou sa riadi hmotnými právnymi predpismi Dánska a miestom konania akéhokoľvek súdneho sporu je Dánsko, pokiaľ miestny kogentný zákon neustanovuje iné rozhodné právo a miesto konania.


Oznámenie o ochrane osobných údajov

1. Úvod

1.1 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám má poskytnúť informácie o tom, ako spoločnosť Widex A/S (ďalej len „Widex“, „my“, „nás“, „náš“) zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, keď používate server Widex EVOKE, ENJOY, MAGNIFY alebo MOMENT App (ďalej len „aplikácia“).

1.2 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje ako a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a príslušnými zákonmi, ktorým podliehame, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EU 2016/679) (ďalej len „GDPR“) a ďalšími platnými zákonmi  jurisdikcie v štáte v ktorom žijete.

1.3 Widex je správcom údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom. Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií v sekcii 9.

2. Údaje, ktoré zhromažďujeme, účel a právny základ spracúvania

TECHNICKÉ ÚDAJE ZHROMAŽDENÉ APLIKÁCIOU

2.1 Keď budete používať aplikáciu, budeme zhromažďovať technické údaje o vašom mobilnom zariadení, ID, použitom operačnom systéme a tiež o tom, ako a kde sa aplikácia používa. Môžu to byť informácie o tom, do akej miery používate konkrétnu funkciu alebo o mieste, kde sa aplikácia používa (kedy a či ste prijali službu určovania polohy s podporou GPS). Informácie budú agregované na úrovni krajiny a nebudeme ich používať na vašu identifikáciu.

2.1.1 Spracovanie týchto informácií je nevyhnutné na sledovanie nášho oprávneného záujmu na údržbe, odstraňovaní problémov a vykonávaní vylepšení aplikácie a vo všeobecnosti na zlepšenie služieb ponúkaných spoločnosťou Widex (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR).

ÚDAJE POUŽÍVANÉ NA ÚČELY VÝSKUMU A VÝVOJA

2.2 S vašim súhlasom spracujeme vaše osobné údaje, vrátane zdravotných informácií, aby sme mohli vytvárať ešte lepšie načúvacie prístroje vrátane vývoja nových algoritmov a služieb. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, sú:

2.2.1 Osobné programy, ktoré ste vytvorili a použili v aplikácii, ktorá obsahuje vaše predvoľby zvukového profilu zaznamenané aplikáciou (údaje SoundSense Learn). Vaše osobné údaje sú spojené s náhodným ID klienta Widex.

2.2.1 Právnym základom pre naše spracovanie je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. A) a článok 9 ods. 2 písm. A) GDPR).

2.3 Ak ste predtým počas konzultácie so svojim audio odborníkom - súhlasili s používaním vašich osobných údajov spoločnosťou Widex na výskum a vývoj

2.4 Vezmite prosím na vedomie, že keď udelíte súhlas a umožníte nám spracovať vaše náhodné ID klienta Widex, vaše predchádzajúce používanie tejto aplikácie už nebude anonymné. To znamená, že Widex bude uchovávať a používať vaše osobné údaje nielen od času, kedy ste poskytli súhlas, ale aj od chvíle, kedy ste túto aplikáciu začali používať.

ÚDAJE ZDIEĽANÉ S VAŠIM AUDIO ODBORNÍKOM

2.5 S vašim súhlasom budeme zdieľať osobné údaje o vás, vrátane zdravotných informácií, s vašim audio odborníkom, aby mohol audio pracovník vylepšiť prispôsobenie vášho načúvacieho aparátu pri budúcich nastavovaniach prístroja. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, sú:

2.5.1 Osobné programy, ktoré ste vytvorili a použili v aplikácii, ktorá obsahuje vaše predvoľby zvukového profilu zaznamenané aplikáciou (údaje SoundSense Learn). Vaše osobné údaje sú spojené s náhodným ID klienta Widex.

2.5.2 Právnym základom zdieľania vašich osobných údajov je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. A) a článok 9 ods. 2 písm. A) GDPR).
Vyššie uvedené osobné údaje týkajúce sa zdravotných informácií nebudú zdieľané s cieľom získať ekonomickú výhodu ani nebudú účtované žiadne ďalšie finančné náklady na zlepšenie funkcionality vašich načúvacích prístrojov.
Ak máte otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov vašim audio špecialistom, mali by ste sa obrátiť priamo na lokálnu pobočku spoločnosti. Toto je súhlas so zdieľaním údajov s vašim audio odborníkom. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na skutočné používanie údajov audio odborníkom .
Ak nesúhlasíte s tým, aby sme vaše osobné údaje o vás zdieľali s vašim načúvacím odborníkom, bude mať váš audio odborník k dispozícii menej informácií, na základe ktorých by mohol pri nasledujúcich stretnutiach zlepšiť funkcionalitu načúvacieho prístroja.

3. Ako sa zhromažďujú vaše osobné údaje

3.1 Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať od vás, aplikácie a vášho načúvacieho prístroja.

4. Zverejnenie vašich osobných údajov

4.1 Okrem zdieľania vašich osobných údajov s vašim audio špecialistom môžu byť v prípade, že ste s tým poskytli konkrétny súhlas, vaše osobné údaje zdieľané aj s tretími stranami, ktoré spracúvajú údaje v našom mene, napr. Poskytovatelia IT služieb. Zaviedli sa zmluvné dojednania s cieľom zaistiť, aby takíto spracovatelia údajov mohli spracúvať údaje iba v súlade s našimi pokynmi a na naše účely, ako je vysvetlené v tomto oznámení, a požadovať od týchto spracovateľov údajov zavedenie primeraných organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

5. Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ)

5.1 Na ukladanie osobných údajov používame servery spoločnosti Microsoft, ktoré sa nachádzajú v EÚ, USA a Japonsku. Keďže sa predpokladá, že Japonsko poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov, boli prijaté vhodné záruky na prenos osobných údajov do USA vo forme štandardných zmluvných doložiek komisií EÚ.

6. Vaše práva

6.1 Za určitých okolností, ak je to možné v jurisdikcii, v lokalite ktorej žijete, máte jedno alebo viac z nasledujúcich práv:

6.1.1 Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolovať, či ich zákonne spracúvame (článok 15 GDPR).

6.1.2 Môžete mať právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. To vám umožní opraviť všetky neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás uchovávame (článok 16 GDPR).

6.1.3 Môžete mať právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Vďaka tomu nás môžete požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov tam, kde neexistuje vážny dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. V rozsahu, v akom je nevyhnutné ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, napríklad aby sme splnili svoje zákonné povinnosti alebo aby boli stanovené, vymáhané alebo obhajované zákonné požiadavky, nie sme povinní vaše osobné údaje vymazať (článok 17 v GDPR).

6.1.4 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo záujmy tretej strany) a vo vašej konkrétnej situácii existuje niečo, kvôli čomu chcete namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov (článok 21 GDPR).

6.1.5 Môžete mať právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Vďaka tomu nás môžete požiadať o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili jeho správnosť alebo dôvod ich spracovania (článok 18 GDPR).

6.1.6 Môžete mať právo požiadať o prenos svojich osobných údajov inej strane (tiež známej ako prenosnosť údajov) (článok 20 GDPR).

6.1.7 Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (čl. 7 ods. 3 GDPR).

6.1.8 Môžete mať právo požadovať informácie od verejných a súkromných subjektov, s ktorými sme vykonávali zdieľané používanie údajov;

6.1.9 Môžete mať právo požiadať o informácie o možnosti neposkytnutia súhlasu a o dôsledkoch odmietnutia;

6.1.10 Spoločnosť Widex berie svoje povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov vážne. Ak nám podáte sťažnosť na obavy, že sme porušili platné zákony, odpovieme vám čo najskôr a v každom prípade do 30 dní.

6.1.11 Ak máte nevyriešené obavy, máte tiež právo podať sťažnosť dánskej agentúre na ochranu údajov alebo orgánom na ochranu údajov v krajine, kde žijete alebo v ktorej sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona o ochrane údajov (článok 77) v GDPR).
Dánsku agentúru pre ochranu údajov je možné kontaktovať nasledovne: e-mailová adresa dt@datatilsynet.dk alebo telefónne číslo +45 33 19 32 00. V Kanade a Austrálii môžete tiež podať sťažnosť príslušnému komisárovi pre ochranu osobných údajov vo vašej jurisdikcii, ak ste presvedčení, že došlo k porušeniu práv na ochranu osobných údajov.

7. Uchovávanie údajov

7.1 Osobné údaje zdieľané so spoločnosťou Widex alebo vašim HCP.

7.1.1 Osobné údaje, ktoré sa používajú na účely výskumu a vývoja, sa uchovávajú 25 rokov. Ďalej sú anonymizované.

7.1.2 Osobné údaje, ktoré ste nás požiadali o zdieľanie s vašim načúvacím prístrojom, uchováva spoločnosť Widex, kým vám najbližšie nedôjde k skontrolovaniu načúvacích prístrojov u vášho audio odborníka alebo lekára. Pri takejto kontrole vašich načúvacích prístrojov sú osobné údaje zdieľané s vašim lekárom. Ďalej sa odstráni. Ak sa neporadíte so svojim audio odborníkom a nedáte si svoje načúvacie prístroje skontrolovať do (5) piatich rokov od zhromaždenia, osobné údaje budú automaticky vymazané.

7.2 Technické údaje zhromaždené aplikáciou.

7.2.1 Technické údaje zhromaždené aplikáciou budú po dvoch rokoch vymazané.

8. Zabezpečenie údajov

8.1 Zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, použitiu, neoprávnenému prístupu, pozmeňovaniu alebo zverejňovaniu vašich osobných údajov.

8.2 Okrem toho máme obmedzený prístup k vašim osobným údajom zamestnancom a zmluvným partnerom, ktorí majú relevantnú a odôvodnene požadovanú potrebu prístupu k vašim osobným údajom pri výkone svojej práce a zaviazali sa dôvernosťou alebo majú primeranú zákonnú povinnosť dôvernosti.

9. Kontaktné informácie

9.1 Widex je správcom osobných údajov, ktoré sú o vás spracovávané.

9.2 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo žiadosť o uplatnenie vašich práv, použite nižšie uvedené kontaktné informácie.

Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Dánsko
E -mail: gdpr@widex.com

10. Pre obyvateľov Kalifornie

Nezdieľame žiadne z vašich informácií prenášaných prostredníctvom aplikácie alebo zhromaždených spoločnosťou Widex s pridruženými alebo nepridruženými tretími stranami na vlastné účely priameho marketingu. Ak máte bydlisko v Kalifornii, môžete požiadať o informácie o našom sprístupnení osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete podať takúto žiadosť, kontaktujte nás pomocou informácií v sekcii „Kontaktné informácie“ vyššie. Do poľa pre predmet musíte uviesť vyhlásenie „Vaše kalifornské práva na ochranu osobných údajov“. Nezodpovedáme za oznámenia, ktoré nie sú označené alebo odoslané správne alebo nemajú úplné informácie.
Táto aplikácia nepodporuje požiadavky Nesledovať.

11. Pre francúzskych obyvateľov

11.1 Kedykoľvek máte právo vydať smernice týkajúce sa osudu vašich osobných údajov po smrti.

12. Ochrana osobných údajov detí

12.1 Aplikácia je určená na konfiguráciu načúvacích prístrojov osôb s poruchou sluchu staršou ako 18 rokov (osemnásť). Widex preto vedome nezhromažďuje osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov (osemnásť).

13. Zmeny týchto vyhlásení o ochrane osobných údajov

13.1 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Ak vykonáme v tomto oznámení akékoľvek zmeny, budete na to upozornení.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 3. marca 2021.