1. OCHRANA VAŠEJ OSOBY

1.1. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Widex A/S (ďalej len „Widex“, „my“, „nás“, „náš“) zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, keď sa zúčastníte panela Widex (ďalej len „panel“). spracúvate svoje osobné údaje iba v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ 2016/679) (ďalej len „GDPR“).

2. KONTROLORY ÚDAJOV A KONTAKTNÉ PODROBNOSTI
2.1. Widex je správcom vašich osobných údajov pri spracúvaní vašich osobných údajov na nižšie uvedené účely.

Naše kontaktné údaje nájdete nižšie.
Widex A/S
Obchodná registrácia č. v Dánsku: 15771100
Adresa: Nymøllevej 6
3540 Lynge
Dánsko
E-mailová adresa: dpo@wsa.com

3. OSOBNÉ ÚDAJE A ZDROJE
3.1. Spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré sme dostali priamo od vás, pretože s vami máme priamy obchodný vzťah:
a) Meno a priezvisko
b) E-mailová adresa
c) Rok narodenia
d) Pohlavie
e) Úroveň vzdelania
f) Profesia
g) Pracovné miesto

4. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD
4.1. Keď sa zúčastníte panelu, spracujeme o vás určité osobné údaje na účely vyžiadania vašej spätnej väzby, nápadov a informácií, ktoré nám pomôžu vyvinúť riešenia, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám našich zákazníkov.

4.2. Vaše údaje nepoužívame na iné účely, ako je uvedené vyššie, pokiaľ sme vaše údaje nezrealizovali na anonymné a nezabezpečili ich, tak že je nemožné vysledovať ich späť k vám ako jednotlivcovi.

4.3. Zhromažďovanie a spracovanie údajov je nevyhnutné a je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR, ktoré ste nám poskytli pred účasťou v paneli.

5. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
5.1. V súlade s vyššie popísanými účelmi môžeme poskytnúť vaše osobné údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:
a)  Našim pobočkám.
b)  Obchodným partnerom.

5.2. Ďalej môžeme použiť spracovateľov údajov, ktorí v našom mene spracúvajú osobné údaje, napr. poskytovateľov úložísk a poskytovateľov poštových služieb.

6. PREVODY DO KRAJÍN NIE EÚ/EHP
6.1. Príjemcovia vašich osobných údajov majú predovšetkým sídlo v Európskej únii.

6.2. Niektorí príjemcovia uvedení v časti 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa môžu nachádzať mimo vašu krajinu bydliska vrátane Spojených štátov amerických, ktorých zákony o ochrane údajov sa môžu líšiť od zákonov v krajine, v ktorej sa nachádzate. V takýchto prípadoch zaistíme zavedenie vhodných záruk na ochranu vašich osobných údajov implementáciou vhodných právnych mechanizmov, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ.

7. RETENCIA
7.1. Osobné údaje o vás budú uchovávané po dobu vašej účasti v paneli. Budeme vás každoročne kontaktovať e -mailom s otázkou, či si prajete pokračovať vo svojej účasti každý nasledujúci rok.

7.2. Po splnení účelov budú vaše osobné údaje vymazané. Vyhradzujeme si právo uchovávať vaše osobné údaje po dlhšiu dobu, ak to bude potrebné na založenie, uplatnenie alebo obranu právneho nároku alebo na splnenie našich zákonných povinností.

8. BEZPEČNOSŤ
8.1. Aby sme pomohli chrániť súkromie vašich údajov a osobných údajov, uchovávame technické a administratívne záruky. Priebežne aktualizujeme a testujeme našu technológiu zabezpečenia. Okrem toho máme obmedzený prístup k vašim osobným údajom zamestnancom, ktorí majú relevantnú a odôvodnene požadovanú potrebu prístupu k vašim osobným údajom pri výkone svojej práce a zaviazali sa dôvernosťou alebo majú primeranú zákonnú povinnosť dôvernosti. Okrem toho školíme našich zamestnancov o dôležitosti dôvernosti a zachovaní súkromia a bezpečnosti vašich informácií. Zaväzujeme sa prijať primerané disciplinárne opatrenia na presadzovanie zodpovednosti našich zamestnancov za ochranu osobných údajov.

9. VAŠE PRÁVA
9.1. Ak si želáte uplatniť nižšie uvedené práva, kontaktujte dpo@wsa.com

9.2. Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

a) Právo na prístup: Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame a skontrolovať, či ich zákonne spracúvame (článok 15 GDPR).

b) Právo na opravu: Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. To vám umožní opraviť všetky neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás uchovávame (článok 16 GDPR).

c) Právo byť zabudnutý: Môžete mať právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Vďaka tomu nás môžete požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov tam, kde neexistuje vážny dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. V rozsahu, v akom je nevyhnutné ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, napríklad aby sme splnili svoje zákonné povinnosti alebo aby boli stanovené, vymáhané alebo obhajované zákonné požiadavky, nie sme povinní vaše osobné údaje vymazať (článok 17 v GDPR).

d) Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete mať právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Vďaka tomu nás môžete požiadať o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili jeho správnosť alebo dôvod ich spracovania (článok 18 GDPR).

e) Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo záujmy tretej strany) a vo vašej konkrétnej situácii existuje niečo, kvôli čomu chcete namietať spracovanie z tohto dôvodu (článok 21 GDPR).

f) Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získavať registrované osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v určitých prípadoch na ich prenos bez prekážok od jedného prevádzkovateľa k druhému (známy aj ako prenos údajov) (článok 20 GDPR).

g) Právo odvolať súhlas: Môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolať jeden alebo viac svojich súhlasov zaslaním písomného oznámenia spoločnosti Widex e -mailom na adresu dpo@wsa.com. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania vrátane zverejnenia pred odvolaním.

10. REKLAMÁCIE
10.1. Naše povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov berieme vážne. Ak nám podáte sťažnosť na obavy, že sme porušili platné zákony, odpovieme vám čo najskôr a v každom prípade do 30 dní.

10.2. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť dánskej agentúre na ochranu údajov, orgánom na ochranu údajov v krajine, v ktorej sa nachádzate alebo v ktorej sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona o ochrane údajov (čl. . 77 v GDPR).

10.3. Kontaktné informácie agentúr na ochranu údajov nájdete na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  
11. ZMENY TOHOTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1. V prípade, že zmeníme toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pošleme vám aktualizovanú verziu oznámenia prostredníctvom e -mailu a požiadame vás o súhlas s novými podmienkami. Ak sa vám neozveme do 30 dní, budeme to považovať za to, že by ste chceli odvolať svoj súhlas a následne ukončiť svoju účasť v paneli.